تبلیغات
> ....................................*************************************خوش آمدید دوستان********************************************.............................. ** ئاڵای نیشتمان ** - دعای باران

دﻋﺎیﺑﺎران

ﺧﺷﻛﺳﺎﻟﻲ اﻣﺎنﻣردم را ﺑرﯾده ﺑود،ﭼﻧﺎﻧﻛﮫ دﯾﮕرھﯾﭻﻛﺎری را ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد .  

ﺑزرﮔﺎنﺷﮭردرﺟﻣﻌﻲ ﻛﮫ داﺷﺗﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﻛﮫ ﻣردم ﺷﮭررا جمع ﻛﻧﻧد

وھﻣﮕﻲدﻋﺎی ﺑﺎران ﺑﺧواﻧﻧد،

وازﺧدا ﺑﺧواھﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎران آﻧﮭﺎ را ازﺧﺷﻛﺳﺎﻟﻲ ﻧﺟﺎت دھد.  ھﻣﮫ ی ﻣردم

 درﻣﯾدان ﺷﮭرﺟﻣﻊ ﺷدﻧد وﻣﻧﺗظرروﺣﺎﻧﻲ ﺷﮭرﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾد ودﻋﺎی ﺑﺎران را ﺷروع ﻛﻧﻧد،

ﺑﺎﻻﺧره روﺣﺎﻧﻲ آﻣد و روﺑﮫ ﻣردم ﻛرد وﮔﻔت  : ﺗﺎﺑﮫ اﻣروز ﻧﻣﻲداﻧﺳﺗم ﭼرا

ﻣﺎ ازﮔرﻓﺗﺎری وﺧﺷﻛﺳﺎﻟﻲ ﻧﺟﺎت ﻧﻣﻲﯾﺎﺑﯾم 

وﻟﻲ اﻣروز ﺑﺎ  دﯾدن ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم،

ﭼرا ﻛﮫ ھﻣﮫ ی ﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده اﯾم  ﺗﺎ از ﻛﺎﺋﻧﺎت ﺑﺧواھﯾم ﺑر ﻣﺎ ﺑﺎران ﻧﺎزل ﻛﻧد،

وﻟﻲ در ﺟﻣﻊ ﺷﻣﺎ ﻓﻘط  ھﻣﯾن دﺧﺗر ﺑﭼﮫای ﻛﮫ اﯾن ﺟﻠو ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎ خود ﭼﺗر آورده

  واﯾن ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘط  ﯾﻛﻲ از ﻣﺎ ﺑﮫ  دﻋﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣﻲﻛﻧﯾم  اﯾﻣﺎن دارﯾم .    

<<<ﭘس ﺑﯾﺎﯾد ﺑﮫ ھرآﻧﭼﮫ ﻛﮫ ﻣﻲﺧواھﯾم واﻧﺟﺎم ﻣﻲدھﯾم اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫﺑﺎﺷﯾم>>>


طبقه بندی: سایر مطالب،

تاریخ : شنبه 27 آبان 1391 | 01:25 ب.ظ | نویسنده : فرزاد نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.